Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Trộm Nhìn về Kinh Tế Chính Trị của một học trò nhỏ.

Môn học này cho ta nhận thức về những khái niệm cơ bản của kinh tế học, về con người...
- Chúng ta cần nắm vững các khái niệm cơ bản: Giá Trị, Giá Trị sử dụng, hao phí lao động cần thiết của xã hội, hao phí cá biệt, thặng dư, ...
- Cần cho các ví dụ cụ thể để nắm rõ được yêu cầu thực tế.